Aktualności

Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XXVI/343/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 07 lutego 2012.

1. Opłata stała- ustalana jest w relacji do kwoty bazowej (przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej)

Od 01-09-2017r.Stawka podstawowa - 10,5% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 443,17zł

Obniżona o 30% - wynosi 310,22zł

  • wniosek do dyrektora o obniżenie opłaty do 05 każdego miesiąca
  • dochód brutto za kwartał poprzedzający złożenie wniosku/ zgodnie z Uchwałą Nr.XX/259/VII/15 Rady Miasta Poznania z 17 listopada 2015r. par. 2pkt.5/  nie przekraczający 1200 zł na członka rodziny.

Obniżona o 66% - wynosi 150,68zł

           *do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z rodziny spokrewnionej lub pozostajacej w faktycznym związku

            *rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne- orzeczenie o niepełnosprawności- kopia

            *uczestniczący w programach aktywizacji zawodowej - zaświadczenie o uczestnictwie

Zwolnienie z opłaty stałej

  • do żłobka uczęszcza więcej niż dwoje dzieci

Zwolnienie z opłaty stałej lub obniżenie stawki podstawowej następuje na wniosek rodzica

2. Opłatę za produkty żywnościowe aktualnie w wysokości 5zł dziennie.

Rodzicom i opiekunom przysługuje odpis za żywienie z tytułu nieobecności dziecka trwającej ponad 3 dni w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

Opłaty należy wpłacać na konto:

PKO BP 23 1020 4027 0000 1202 1283 2533

bez żadnych zmian ani zaokrągleń w nieprzekraczalnym terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca. Nie opłacenie należności w w/w terminie może skutkować nieprzyjęciem dziecka w następnym dniu do żłobka.