Oferty Pracy


Aktualne oferty pracy:

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w Zespole Żłobków Nr 3 w Poznaniu

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Zespole Żłobków Nr 3 w Poznaniu jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy, przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1. Jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zespól Żłobków Nr 3 w Poznaniu uprzejmie informuje, że oferty pracy (list motywacyjny i CV) na wszystkie wolne stanowiska w Zespole Żłobków Nr 3 należy przesłać wyłącznie na adres mailowy ratajczak.jolanta8@gmail.com

Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU